Ви можете увійти в особистий кабінет абонента D-Net

   
     Замовити підключення за телефоном:

+38 (099) 221 59 75
+38 (098) 579 48 67
+38 (093) 230 19 56

Зателефонувати

Правила мережі   arrow

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

ПОСЛУГОЮ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            Правила користування послугою доступу до мережі INTERNET встановлюють права та обов’язки Сторін, порядок та умови укладення Договору про надання послуг, порядок та умови підключення, доступу та користування мережею Internet, передачі і отримання в мережі інформації, які надаються ПП Динько В.А., Правила регулюють всі інші взаємовідносини між Оператором та Абонентом, що не врегульовані законодавством, в т.ч. порядок розрахунків і платежів, порядок припинення надання послуги, припинення дії Договору, відповідальність Сторін.

            Правила розташовані на сайті Оператора. Правила становлять невід’ємну складову частину укладеного між Оператором та Абонентом Договору, і з моменту підписання Договору стають обов’язковими для Сторін.

            Визначення термінів:

Договір – а) домовленість між Оператором та Абонентом про предмет, основні права, обов’язки, порядок розрахунків і відповідальність Оператора та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і оплати послуг, в т.ч. доступу до мережі Інтернет. Умови Договору уточнюються в Правилах; в тексті Правил – б) Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Internet.

Укладання Договору – процедура підписання письмового Договору між Оператором та Клієнтом після перевірки технічної можливості, наданих Клієнтом документів, його ознайомлення з Правилами та інформацією про послугу доступу до мережі Інтернет, а також порядком сплати необхідних рахунків. Підписаний обома сторонами Договір вважається укладеним, але таким, що не набрав чинності до настання певної події чи здійснення певної дії, визначених Договором, цими Правилами чи Тарифами.

Додаткова угода – письмова домовленість між Оператором та Абонентом про додаткові права, обов’язки і відповідальність Оператора та Абонента щодо обсягу послуг, строку дії Договору і таке інше, яка має перевагу над домовленостями, встановленими Договором та/або Правилами з тих самих питань.

Припинення дії Договору – остаточне припинення надання послуг на підставі умов, викладених у цих Правилах та Договорі.

Правила – Правила користування послугою доступу до мережі Internet, Умови надання послуг Абонентам які встановлюються Оператором, і регулюються також додатковими внутрішніми інструкціями Оператора та інструкціями з використання цих послуг. Правила розташовані на сайті Оператора, та обов’язкові для Абонентів при отриманні основних та додаткових послуг.

Послуга доступу до мережі Інтернет (далі – Послуга) – комплекс сервісів Оператора, наданих Абоненту, що включає в себе:

 • Технічні:Підключення обладнання Абонента до комунікаційного порту Оператора, надання однієї ip-адреси і доступу до ресурсів і сервісів мережі передачі даних Оператора та Інтернет, надання сервісу електронної пошти.
 • Адміністративні:Оформлення та переоформлення договорів, актів, податкових накладних, надання розрахунків об’єму і вартості наданих послуг, зміни тарифних планів та параметрів послуг, призупинення надання послуг, відключення Абонента.
 • Консультаційні:Надання технічної допомоги у формі консультацій щодо роботи та настроювання абонентського обладнання, перевірки цілісності абонентських кабельних ліній.

Початок надання послуг – момент надання та активації ір-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до мережі Оператора. Початок надання послуг оформлюється Актом про підключення Абонента.

Місце надання Послуг – конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати одну або декілька Послуг. Місце надання Послуг власноручно визначається у Договорі.

Додаткові послуги – послуги або роботи, що можуть бути надані Абоненту окремо від Послуги Оператора та оплачуються Абонентом окремо, включаючи послуги по підготовчим до підключення роботам.

Тимчасове припинення надання послуги – тимчасове обмеження обсягу надання Послуги з ініціативи Оператора.

Клієнт – юридична або фізична особа, яка уклала з Оператором Договір але ще:

 • не була підключена до обладнання Оператора, та/або
 • не отримала IP-адресу, та/або
 • не підписала Акт про підключення Абонента.

Абонент – юридична або фізична особа, яка

 • уклала з Оператором Договір про надання послуги доступу до мережі Internet, та яка оплатила Послугу, та
 • була підключена до обладнання Оператора, та
 • отримала IP-адресу, та
 • підписала Акт про підключення Абонента.

Довірена особа – фізична повнолітня особа, резидент України, (яка відповідає вимогам п. 2.9.1 даних Правил) яка уповноважена Абонентом підписувати акти виконаних робіт та наданих послуг, в тому числі акти про підключення.

Сторони – Оператор та Клієнт/Абонент.

Тарифи – перелік з описанням і цінами послуг, що надаються Оператором.

Тарифний план – набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги на основі яких Оператор проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифний план встановлюються Оператором та розміщуються на сайті Оператора..

Особовий рахунок Абонента – рахунок, за яким проводиться облік об’єму, кількості і вартості наданих і спожитих послуг, платежів Абонента і балансовий розрахунок між Оператором і Абонентом.

Аванс – попередній грошовий внесок Клієнта в рахунок наданих у майбутньому послуг Оператора.

Абонентська кабельна лінія – відрізок кабельної мережі від обладнання (комп’ютера) Абонента до точки підключення до обладнання Оператора у будинку за місцем споживання Послуги. Абонентська кабельна лінія є власністю Оператора..

IP-адреса – унікальна адреса комп’ютера в мережі Інтернет, яка має довжину 4 байта.

MAC (media access control) – адреса – це апаратна адреса, яка є унікальною для кожної мережевої карти.

Інтернет – глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов’язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору, яка основана на протоколі TCP/IP. Інтернет складається з множини пов’язаних між собою комп’ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп’ютерів, електронній пошті, дошкам об’яв, базам даних та дискусійним групам.

Мережа  – багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мережевого обладнання та інформаційної системи, частини якої логічно пов’язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору Оператора, і яка основана на протоколі TCP/IP.

Український ресурс Інтернет – адресний простір провайдерів, підключених до Української точки обміну трафіком.

Закордонний ресурс Інтернет – адресний простір провайдерів, що знаходяться поза Українською точкою обміну трафіком.

            Підпис Абонента в Договорі свідчить про те, що він отримав інформацію про послуги, що надаються, був ознайомлений з цими Правилами, тарифами, умовами Договору, Нормами користування Мережею Інтернет, вони йому зрозумілі та він зобов’язується їх виконувати. Підпис у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам.

 1. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛІЄНТА

            Послуги доступу до мережі Інтернет надаються Абоненту на підставі Договору. Договір є основним документом, який встановлює правовідносини між Оператором та Клієнтом/Абонентом.

            Договір не може бути укладеним або не набере чинності, якщо:

 • Не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);
 • вік Клієнта – фізичної особи менше 18 років, або Клієнт у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);
 • Клієнт або пов’язані з ним особи, мають заборгованість перед Оператором за раніше укладеними договорами;
 • Клієнт не виконує вимог Оператора з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цими Правилами, або надав недостовірну інформацію;

            Якщо під час перевірки наданих документів та інформації будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення, Оператор має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення. Якщо останнє не буде виконано, Оператор має право відмовити Клієнту в укладанні Договору.

            Для підготовки та укладання Договору Клієнт надає в Абонентський відділ Оператора заявку на підключення, в якій вказує адресу надання Послуги.

            Для укладення Договору повинні виконуватися технічні вимоги:

 • Місце надання послуги повинно знаходитись в зоні покриття мережі Оператора;
 • Клієнт повинен мати комп’ютер (комп’ютерний пристрій), що має можливість встановлення мережевого адаптера Fast Ethernet, з операційною системою, в якій у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP.

            Договір укладається в основному безпосередньо після оформлення замовлення про надання послуг та заявки на підключення.

            Клієнт самостійно обирає тарифний план, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Оператора, які діють на момент підписання Договору.

            Абонентський відділ Оператора перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі.
У разі наявності такої можливості Оператор укладає Договір з Клієнтом на умовах обраного ним тарифного пакету.

            При укладанні Договору Клієнт надає Оператору такі документи та відомості:

фізичні особи – резиденти:

 • діючий паспорт громадянина України;
 • довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру;
 • відомості про свої місця реєстрації (прописки) та фактичного проживання (поштові адреси);
 • відомості про контактні телефони в Україні.
 • відомості про електронний адрес Клієнта/Абонента.

юридичні особи:

 • свідоцтво (виписка) про державну реєстрацію;
 • підтвердження повноважень особи, що укладає Договір (довіреність, протокол, наказ тощо);
 • відомості про платіжні реквізити;
 • довідку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України для юридичних осіб – резидентів України, або витяг із торгового, судового чи комерційного реєстру для юридичних осіб – нерезидентів України та , в необхідних випадках, документ про реєстрацію на території України;
 • відомості про своє фактичне місцезнаходження (поштову адресу);
 • відомості про контактну особу та контактний номер телефону в Україні, електронну адресу юридичної особи.

Якщо Договір про надання послуг укладається філією або представництвом Клієнта, то замість Свідоцтва про державну реєстрацію Клієнта надається витяг із Положення про філію або представництво, в якому передбачено право цього структурного підрозділу на укладання господарського договору від імені Клієнта, або довіреність з повноваженнями філії, представництва чи їх посадової особи на укладання угод від імені Клієнта.

Закордонні дипломатичні представництва (посольства, консульства) надають довідку про акредитацію в Міністерстві закордонних справ України та документ, що посвідчує повноваження особи на укладання Договору.

Якщо в подальшому, під час дії договору, при перевірці наданої Оператору інформації будуть виявлені невідповідності, протиріччя, або виявлені інші порушення, Оператор має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення, або призупинити надання послуги за Договором.

При відсутності у Оператора інформації про можливість підключення, Абонентський відділ Оператора протягом 3-х робочих днів з моменту надходження заявки на підключення, перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі до обладнання Оператора.

У разі неможливості підключення обладнання Клієнта до обладнання Оператора Договір не укладається,

Клієнт самостійно обирає, з діючих на момент підписання, тарифний план, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Оператора, які діють на момент підписання Договору.

Клієнт підписує Договір, згідно обраного тарифного плану і додаткових послуг, акт підключення та квитанцію на сплату або рахунок-фактури (для юридичних осіб), в які входять:

а) обов’язково:

 • оплата за підключення;
 • авансова плата згідно обраного Тарифного пакету.

б) у разі необхідності та відповідного бажання Клієнта:

 • оплата за додаткові послуги.

Перший рахунок або квитанція повинна бути сплачено протягом 3-х банківських днів з моменту укладення Договору та підключення Абонента (складання акта підключення абонента). Договір набуває чинності з моменту складання акта підключення Абонента..

У разі не одержання оплати за підключення, та авансової плати згідно до обраного Тарифного плану протягом 3 календарних днів після підписання Договору , Оператор має право:

1) призупинити надання послуги;

2) вважати Договір таким , що не набув чинності і анулювати його, а послуга яка надається, відключити.

Оператор здійснює підключення Клієнта протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки:

 • здійснює прокладку кабелю від обладнання Оператора до приміщення Клієнта;
 • надає Абоненту кабель довжиною до 20 метрів для самостійної прокладки у приміщенні;
 • у разі необхідності та за окрему плату надає Клієнту додатковий кабель та, за наявності можливості, інше обладнання та додаткові послуги;
 • здійснює процедуру конфігурування підключення до мережі Інтернет/Lcom стандартними засобами операційної системи, встановленої на комп’ютерному обладнанні Клієнта.

До стандартного обсягу робіт не входять: оздоблювальні роботи для прокладки кабелю у приміщенні Клієнта, встановлення програмного забезпечення на комп’ютерне обладнання Клієнта.

Початок надання послуг оформлюється Актом про підключення Абонента.

У разі відмови Клієнта від підключення Оператор, на основі одержання відповідного письмового прохання від Клієнта, повертає сплачені авансові кошти на особовий рахунок Клієнта, відкритий у будь-якому українському банку за винятком внесених коштів за підключення. Після цього Договір вважається розірваним.

Якщо обставини, що суперечать умовам укладання Договору, виявлені після набрання ним чинності, Оператор має право призупинити дію Договору в односторонньому порядку до моменту усунення вищезгаданих обставин, а також не повертати сплачену Абонентом за Договором суму, якщо особа, що уклала Договір або пов’язані з нею особи мають перед Оператором заборгованість за раніше укладеними з Оператором Договорами про надання послуг доступу до мережі Інтернет.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ

            Моментом початку надання послуги вважається момент активації IP-адреси Абонента та оформлення Акту про підключення Абонента.

            Термін надання Послуги – 24 години на добу 7 днів на тиждень протягом дії Договору.

            Оператор гарантує надання послуги у повному обсязі лише за умов позитивного залишку на Особовому рахунку Абонента.

            При підключенні Оператор надає Абоненту:

 • одну внутрішню ip-адресу;
 • доступ до персональної веб-сторінки статистики (особистий кабінет) на веб-сайті Оператора.

            Для однозначної ідентифікації обладнання Абонента в мережі Інтернет Оператор призначає Абоненту особистий пароль. Цей пароль має бути зазначений при першому підключенні мережевого обладнання Абонента до мережі разом із номером цього Договору на персональній веб-сторінці статистики. Будь-яка кількість Послуги, що буде передана в мережі Інтернет/Lcom з використанням ідентифікованого обладнання, буде вважатися Оператором як така, що спожита Абонентом, на що Абонент погоджується.

            Зміна пароля здійснюється безкоштовно в офісі Оператора при наявності у Абонента Договору і паспорта (у разі, якщо Абонент – приватна особа) або при наявності заяви на бланку встановленого зразка з підписом керівника завіреною печаткою юридичної особи.

            Листування між Сторонами здійснюється наступним чином:

Офіційні повідомлення Оператора Абонентам здійснюються шляхом розсилання повідомлень електронною поштою на адресу, яку вказано у Договорі, а також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Оператора intera2015.com.ua. При цьому повідомлення, що надсилаються Оператором електронною поштою не будуть вважатися інформацією, що не замовлялась. Повідомлення та відповіді Абонентом здійснюються електронною поштою на електроні адреси, вказані на сайті Оператора.

            Оператор надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про послугу, її якість, а також про характер роботи мережі надається Абоненту при укладенні з ним договору про надання Послуги. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки, спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.

            Протягом строку дії Договору Абонент має право у встановленому порядку відмовитись від отримання одного, декількох чи всіх обраних видів послуг, якщо це не суперечить положенням будь-якої Додаткової угоди укладеної між Сторонами, про що Абонент зобов’язаний повідомити Оператора відповідним письмовим повідомленням.

Оператор не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості, але зробить все можливе, для надання найвищої можливої якості Послуги.

Оператор має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт технічних засобів мережі. Сумарний час відсутності послуги не повинен перевищувати 24 годин на місяць. Оператор зобов’язується не пізніше ніж за добу сповістити Абонента електронною поштою про заплановане призупинення надання послуги.

Оператор, з технічних причин, у цілях забезпечення стабільності та безпеки абонентської мережі, має право змінювати параметри надання Послуги, IP-адреси Абонентів, обмежувати проходження окремих видів трафіку та доступ до певних ресурсів мережі Інтернет. Абонент надає право Оператору за наявності скарг інших Абонентів проводити вибірковий контроль інформації, що надсилається/отримується Абонентом.

Абонент не має права без письмової згоди Оператора перепродавати чи надавати безкоштовно Послугу третім особам, а також зобов’язаний використовувати Послугу виключно на території приміщення, вказаного у Договорі, як адреса споживання Послуги.

Будь-які дії Абонента, пов’язані з комерційним використанням послуги Інтернет не повинні суперечити законодавству України.

 1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ

            Абонент стверджує, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп’ютерів, проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

            У зв’язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мережевого обладнання сторонніми особами Абоненту забороняється:

 • користуватися обладнанням Оператора без заземлення;
 • підключати кабель до джерел електричної напруги;
 • не залишати працююче обладнання без нагляду.

Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.

            У випадку виникнення пожежі Оператор та/або особи, які мають доступ до обладнання Абонента, мають негайно знеструмити комп’ютер, мережеве обладнання та від’єднати кабель.

            Оператор рекомендує Абонентам та/або особам, які мають доступ до обладнання Абонента мати поруч з робочім місцем інструменти (прилади) для запобігання пожежі, а також пройти інструктаж з пожежної безпеки. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) цієї рекомендації покладається на Абонента.

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

            Розрахунки за спожиті послуги здійснюються на основі обраного Абонентом тарифного пакету, додатково замовлених послуг кількості послуг. Кожному Абоненту надається один Особовий рахунок, на якому ведеться облік об’єму, кількості і вартості наданих послуг, а також платежів Абонента.

            Кількість, вартість і технічні параметри послуг, наданих Абоненту в розрахунковому періоді, визначаються відповідно до показників належних Оператору технічних засобів виміру кількості, обсягу та вартості послуг, наданих Абоненту. Показники технічних засобів Оператора є єдиним джерелом інформації про обсяг фактично спожитих послуг при тарифікації і вирішенні суперечок.

            Вартість наданих послуг залежить від відповідного тарифного плану та обсягу наданих послуг. Облік наданих послуг ведеться:;

 • за замовлення або доступ до додаткових послуг;
 • за інші послуги, які час від часу впроваджуються Оператором та які використовуються Абонентом.

            Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Оператора. Оператор не несе відповідальності за не доставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо не доставка обумовлена незалежними від Оператора причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Оператора, Провайдера, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Оператора,Провайдера, чи помилками, зробленими Абонентом.

            Кожний тарифний план складається з параметрів:

 • вартості підключення;
 • розміру щомісячної абонентської плати;
 • розміру мінімального авансового внеску.

            Для зміни тарифного плану Абонент надає у відділ обслуговування Абонентів письмову заявку, в який зазначає новий обраний тарифний план. Зміна тарифного плану відбудеться з першого числа місяця, наступного за місцем отримання Оператором заявки Абонента.

Замовлення Абонентом додаткових послуг, передбачених діючими тарифами Оператора на додаткові послуги, оформлюються письмовими заявами.

Абонент має право оскаржити рахунок-звіт (рахунок-фактуру) протягом 15 робочих днів, наступного за звітним періодом. Оскарження розглядаються протягом 20 робочих днів. При цьому Абонент зобов’язаний оплатити оскаржувану суму рахунку повністю. У разі визнання претензії Абонента обґрунтованою Оператор розглядає суму, оплачену Абонентом, як надмірну, і вважає авансом у рахунок майбутніх послуг або повертає, за письмовою заявою Абонента, на його банківський рахунок.

При внесенні плати за користування послугами Оператора, Абонент зобов’язаний вказувати в платіжних документах розбірливим почерком, печатними літерами, номер договору та особисті данні. Плата від Абонента зараховується на його рахунок тільки після отримання Оператором виписки з банку про надходження такої плати на розрахунковий рахунок Оператора. При нерозбірливому заповненні платіжних документів відповідальність за негативні наслідки помилкового зарахування коштів несе Абонент.

Абонент повинен слідкувати за станом свого Особового рахунку, своєчасно вносити кошти і не допускати нульового залишку на своєму Особовому рахунку. Поточний стан свого Особового рахунку Абонент може контролювати, завітавши на особисту сторінку статистики на веб-сайті Абонента або звернувшись до абонентського відділу Оператора.

Після досягнення нульового залишку на Особовому рахунку Абонента, Оператор починає щодобово надсилати на зазначену у Договорі адресу електронної пошти Абонента повідомлення (чи смс повідомлення на телефон), про необхідність поповнення Особового рахунку. Повідомлення надсилаються до моменту поповнення Особового рахунку Абонента або відключення за несплату.

У разі нульового залишку на Особовому рахунку Абонента, Оператор має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги Послуги або припиняти надання Послуги,  а також розірвати Договір у встановлений у ньому строк за непогашення заборгованості Абонента.

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ

            Припинення надання Послуги може відбуватися за ініціативою як Оператора так і Абонента.

            Оператор може тимчасово обмежити обсяг або припинити надання Послуги у випадках:

Вартість наданих Оператором послуг перевищує суму авансу на Особовому рахунку Абонента і Абонент не виконує своїх зобов’язань щодо сплати послуг Оператора;

Щодо Абонента розпочато процедуру банкрутства або стосовно юридичної особи – ліквідаційну справу, чи на банківський рахунок та майно Абонента накладено арешт;

Абонент невірно вказав свої контактні телефони або іншу інформацію стосовно себе, або не повідомив про їхню зміну, у наслідок чого співробітники Оператора не мали можливості зв’язатися з ним;

Абонент порушив положення Договору, цих Правил, законодавства України або Норм користування мережею Інтернет, незважаючи на попередження з боку Оператора, продовжує їх порушувати;

Вчинення Абонентом, або з використанням його мережевих реквізитів дій які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет, або порушують Нормами користування Мережею Інтернет. Абонент використовував мережу Internet для дій незаконного, або аморального характеру, а також таких, які порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги, розповсюджував в мережі віруси, або інші небажані компоненти, вчинював дії направлені на отримання конфіденційної інформації, або інформації з спеціальним доступом;

Особа, що уклала Договір, не мала на те необхідних повноважень;

Абонент користується несправним обладнанням, що спричиняє порушення у роботі обладнання Оператора;

З’ясування інших вагомих обставин, які не вказані у цих Правилах.

            Надання Послуги поновлюється протягом 1 робочого дня з моменту усунення наведених у пункті 6.2 обставин та компенсації понесених збитків.

            Якщо протягом 3 календарних днів з моменту появи від’ємного залишку на Особовому рахунку Абонент не погасив заборгованість, Оператор має право повністю припинити надання Послуги Абоненту. При цьому з моменту повного припинення надання Послуги абонентська плата не нараховується. В цьому випадку Оператор поновлює надання Послуги протягом 1 робочого дня з моменту зарахування на розрахунковий рахунок Оператора оплати поточної заборгованості Абонента та оплати повторної активації (згідно Тарифів).

            Договір про надання послуг втрачає чинність у таких випадках:

 • відмови Абонента від Послуги у порядку, встановленому у Договорі;
 • відмови Оператора у подальшому наданні послуг Абоненту в порядку, встановленому у Договорі;
 • закінчення строку дії Договору;
 • після 14 днів з моменту припинення надання послуги Абоненту згідно п.6.5 цих Правил, якщо Абонент за цей час не сплатив заборгованість;
 • порушення Абонентом чинного законодавства України при використанні Послуги, а також вчинення Абонентом або з використанням його мережевих реквізитів дій, які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет або порушують Норми користування Мережею Інтернет (http://lcom.net.ua/norm.html);
 • Абонент надав недостовірні відомості або документи про себе;
 • Абонент – юридична особа у встановленому законом порядку визнаний банкрутом або припинив свою діяльність.

            Для припинення дії Договору або тимчасового припинення надання Послуги за власною ініціативою Абонент має особисто або через уповноваженого представника оформити письмову заяву про припинення дії Договору або тимчасове припинення надання Послуги. Абонент має право надіслати письмову заяву поштою.

            Припинення дії Договору або тимчасове припинення надання Послуги не звільняє Абонента від сплати рахунків за надані послуги, фактично надані в місяці припинення Договору або тимчасового припинення надання Послуги. Остаточний рахунок повинен бути оплачений у вказані в ньому терміни.

            У випадку припинення дії Договору Клієнт має право укласти з Оператором новий Договір на загальних умовах відповідно до цих Правил.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

            За невиконання або неналежне виконання цих Правил та умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил, та у відповідності до діючого законодавства України.

            Після підписання Договору й до моменту початку надання Послуги Абоненту Оператор звільняється від будь-якої відповідальності за ненадання Послуги. Права Абонента та обов’язки Оператора щодо надання Послуги виникають лише після підключення обладнання Абонента до обладнання Оператора та активації IP-адреси Абонента.

            До початку надання Послуги Абонент несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні Оператору (пошкодження обладнання Оператора, введення в оману Оператора шляхом надання неправдивої інформації при укладені Договору та інше).

            Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Оператора, та працездатність самого обладнання.

            Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням Послуги. При цьому Оператор не надає ніяких гарантій, явних або неявних і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі Інтернет. Абонент одноособово несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує через Послугу або Інтернет взагалі.

            Оператор не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет, і не контролює їх. Оператор попереджає, що деякі з них носять відвертий сексуальний характер або можуть містити зневажливу особисто для Абонента інформацію.

            Абонент несе повну відповідальність за збереження свого Пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.

            Оператор не несе ніякої відповідальності за оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.

Оператор не несе ніякої відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес пов’язані з використанням або неможливістю користуватися Послугою, в тому числі в результаті дії обставин, передбачених пп. 8.1, 8.2, 8.3 цих Правил.

Оператор не несе ніякої відповідальності за упущену вигоду або моральну шкоду пов’язані з використанням послуги, або неможливістю користуватися Послугою, незалежно від того, мав змогу чи ні Оператор передбачати можливість таких наслідків та запобігти їм.

Оператор не несе ніякої відповідальності за часткове, або повне пошкодження кабелю, обладнання та ін. що знаходяться у вільному доступі третіх осіб.

Якщо Абонент пошкодить обладнання Оператора, у зв’язку з самовільним виконанням робіт по ремонту або заміні обладнання, а також якщо пошкодження обладнання Оператора спричинила відсутність заземлення кінцевого обладнання Абонента, Абонент повинен відшкодувати в повному обсязі всі збитки та упущену вигоду Оператору.

Абонент несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що виникла у зв’язку з порушенням правил безпеки користування мережею Internet передбачених цими Правилами та іншими встановленими чинним законодавством України нормативами.

Оператор не несе відповідальність за недостовірність даних про стан балансу Абонента на сайті Оператора, ці дані несуть тільки довідковий характер, та не є підставою для оскарження отриманого рахунку-фактури.

Оператор не гарантує, що видима якість Послуг не залежить від справності та технічних характеристик (можливостей) конкретного комп’ютера Абонента, тобто його апаратного обладнання та програмного забезпечення. Оператор не зобов’язаний надавати технічний супровід, обслуговувати або ремонтувати технічні та програмні засоби, що належать Абоненту, та не відповідає за їх придатність або оптимальність для використання Послуг.

Оператор не несе відповідальності за функціонування ІNTERNET в цілому та будь-яких окремих ділянок (мереж), з яких ІNTERNET складається, і не гарантує можливості обміну з серверами та ресурсами, що не належать Оператору та не обслуговуються ним і можуть бути тимчасово недоступні.

Абонент не переносить на Оператора відповідальність за ризики та/або збитки будь-якого виду, завдані Абоненту або третій особі внаслідок використання (або невикористання) мережі INTERNET та/або Послуг, або в результаті помилок, перерв у наданні Послуг, затримок в передачі даних, тощо.

У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання (чи телекомунікаційної послуги) для надання телекомунікаційних послуг третім особам Оператор має право нараховувати штраф у розмірі 5000,00 гривень за кожен такий випадок;

Відповідальність і ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів мережі Інтернет, несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності: 7.11.1. за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

ВИКОНАВЕЦЬ не гарантує, що видима якість Послуг не залежить від справності та технічних характеристик (можливостей) конкретного комп’ютера ЗАМОВНИКА, тобто його апаратного обладнання та програмного забезпечення. ВИКОНАВЕЦЬ не зобов’язаний надавати технічний супровід, обслуговувати або ремонтувати технічні та програмні засоби, що належать ЗАМОВНИКУ, та не відповідає за їх придатність або оптимальність для використання Послуг.

ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за функціонування ІNTERNET в цілому та будь-яких окремих ділянок (мереж), з яких ІNTERNET складається, і не гарантує можливості обміну з серверами та ресурсами, що не належать ВИКОНАВЦЮ та не обслуговуються ним і можуть бути тимчасово недоступні.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ТА ІНШІ ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

            Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили, а також внаслідок дій третіх осіб, прийняття актів державних органів та інших незалежних від Сторін обставин, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором, як то призупинення надання послуги внаслідок перерв в подачі електроенергії до будинку, внаслідок перебоїв на зовнішньому каналі, пошкодження кабелів Оператора гризунами тощо.

            Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють надзвичайні і непереборні сили (стихія, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), дію яких неможливо упередити застосуванням звичайної практики персоналу Оператора або силами фізичної особи і які є обставинами, що звільняють Оператора або Абонента від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

                У випадку дострокового розірвання договірних відносин Оператора з контрагентами через яких Оператор здійснює надання доступу до мережі Інтернет.

            У випадку виникнення обставин непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє належним чином про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін, Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє належним чином про таке припинення іншу сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

            Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов’язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

            Інформація Абонента, що міститься у Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

            Оператор рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх обновляти, щоб запобігти неправильній роботі комп’ютерного обладнання та зараженню його вірусами. При зараженні комп’ютерного обладнання Абонента трафік може значно збільшитися, Оператор в такому випадку не несе ніякої відповідальності.

            Оператор не несе відповідальність і ризики, пов’язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.

            Абонент надає право Оператору для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується / пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

З пропозиціями по покращенню надання Послуги, та з усіх неузгоджених Договором, або Правилами питань Абоненти можуть звертатися за роз’ясненнями до Оператора, який вивчає та узагальнює пропозиції, та вносить зміни в діючі правила, організацію виробництва Послуги та роботу обладнання.

Усі спірні питання, що випливають з цих Правил або Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо переговори не приведуть до вирішення спору, справа передається на розгляд до відповідного суду згідно з правилами підвідомчості та підсудності, встановленими чинним законодавством України.

Зміни та доповнення до цих Правил можуть бути внесені Оператором і набирають чинності з моменту їх затвердження, про що Оператор має сповістити Абонента електронною поштою. Інформацію про зміни або доповнення Абонент має можливість отримати у відділі з обслуговування абонентів Оператора.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

скачать бесплатно http://torrentigri.xyz/mmorpg/9-lineage-2-interlude-skachat-torrent.html торрент без регистрации
BEZLIMIT#2

 

Тарифный план Скорость Стоимость/мес.
BEZLIMIT#2 2 Мбит/с 80 грн.
Входящая скорость безлимитного доступа в интернет день/ночь
2/5 Мбит/c
Исходящая скорость безлимитного доступа в интернет день/ночь 2/5 Мбит/c
Ежемесячный платеж 80 грн.
Количество каналов интерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
нет

* День c 07:00 до 00:00 / Ночь с 00:00 до 07:00

Подключение к сети: многоквартирный дом / частный дом
100 / 2000 грн.
Смена тарифного плана: дороже / дешевле
0 / 25 грн.
Кредит доверия
0 грн.
Добровольное замораживание счета
10 грн.

Оставить заявку сейчас

Сменить тариф

×
BEZLIMIT#5

 

Тарифный план Скорость Стоимость/мес.
BEZLIMIT#2 2 Мбит/с 80 грн.
Входящая скорость безлимитного доступа в интернет день/ночь
2/5 Мбит/c
Исходящая скорость безлимитного доступа в интернет день/ночь 2/5 Мбит/c
Ежемесячный платеж 80 грн.
Количество каналов интерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
нет

* День c 07:00 до 00:00 / Ночь с 00:00 до 07:00

Подключение к сети: многоквартирный дом / частный дом
100 / 2000 грн.
Смена тарифного плана: дороже / дешевле
0 / 25 грн.
Кредит доверия
0 грн.
Добровольное замораживание счета
10 грн.

Оставить заявку сейчас

Сменить тариф

×
BEZLIMIT#10

 

Тарифный план Скорость Стоимость/мес.
BEZLIMIT#2 2 Мбит/с 80 грн.
Входящая скорость безлимитного доступа в интернет день/ночь
2/5 Мбит/c
Исходящая скорость безлимитного доступа в интернет день/ночь 2/5 Мбит/c
Ежемесячный платеж 80 грн.
Количество каналов интерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
нет

* День c 07:00 до 00:00 / Ночь с 00:00 до 07:00

Подключение к сети: многоквартирный дом / частный дом
100 / 2000 грн.
Смена тарифного плана: дороже / дешевле
0 / 25 грн.
Кредит доверия
0 грн.
Добровольное замораживание счета
10 грн.

Оставить заявку сейчас

Сменить тариф

×
BEZLIMIT#25

 

Тарифный план Скорость Стоимость/мес.
BEZLIMIT#2 2 Мбит/с 80 грн.
Входящая скорость безлимитного доступа в интернет день/ночь
2/5 Мбит/c
Исходящая скорость безлимитного доступа в интернет день/ночь 2/5 Мбит/c
Ежемесячный платеж 80 грн.
Количество каналов интерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
нет

* День c 07:00 до 00:00 / Ночь с 00:00 до 07:00

Подключение к сети: многоквартирный дом / частный дом
100 / 2000 грн.
Смена тарифного плана: дороже / дешевле
0 / 25 грн.
Кредит доверия
0 грн.
Добровольное замораживание счета
10 грн.

Оставить заявку сейчас

Сменить тариф

×
«Домашний-2»

 

Тарифний план швидкість ціна/міс.
«Домашній-2» 2 Мбіт/с 60 грн.
Вхідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 2 Мбіт/c
Вихідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 2 Мбіт/c
Щомісячний платіж 60 грн.
Кількість каналів інтерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
нема

Підключення до мережі: багатоквартирний будинок / приватний будинок

1* / 2000 грн.
Зміна тарифного плану: дорожче / дешевше
0 / 25 грн.
Кредит довіри
0 грн.
Добровільне заморожування рахунку
10 грн.

* Підключення до мережі — 1 грн. при внесенні авансу в розмірі 200 грн. на Ваш рахунок.

Залишити заявку на підключення зараз

Змінити тариф

×
«Домашній-5»

 

Тарифний план швидкість ціна/міс.
«Домашній-2» 2 Мбіт/с 60 грн.
Вхідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 5 Мбіт/c
Вихідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 5 Мбіт/c
Щомісячний платіж 60 грн.
Кількість каналів інтерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
до 250

Підключення до мережі: багатоквартирний будинок / приватний будинок

1* / 2000 грн.
Зміна тарифного плану: дорожче / дешевше
0 / 25 грн.
Кредит довіри
0 грн.
Добровільне заморожування рахунку
10 грн.

* Підключення до мережі — 1 грн. при внесенні авансу в розмірі 200 грн. на Ваш рахунок.

Залишити заявку на підключення зараз

Змінити тариф

×
«Домашній-10»

 

Тарифний план швидкість ціна/міс.
«Домашній-10» 10 Мбіт/с 100 грн.
Вхідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 10 Мбіт/c
Вихідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 10 Мбіт/c
Щомісячний платіж 100 грн.
Кількість каналів інтерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
до 250

Підключення до мережі: багатоквартирний будинок / приватний будинок

1* / 2000 грн.
Зміна тарифного плану: дорожче / дешевше
0 / 25 грн.
Кредит довіри
0 грн.
Добровільне заморожування рахунку
10 грн.

* Підключення до мережі — 1 грн. при внесенні авансу в розмірі 200 грн. на Ваш рахунок.

Залишити заявку на підключення зараз

Змінити тариф

×
«Домашній-20»

 

Тарифний план швидкість ціна/міс.
«Домашній-20» 20 Мбіт/с 150 грн.
Вхідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 20 Мбіт/c
Вихідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 20 Мбіт/c
Щомісячний платіж 150 грн.
Кількість каналів інтерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
до 250

Підключення до мережі: багатоквартирний будинок / приватний будинок

1* / 2000 грн.
Зміна тарифного плану: дорожче / дешевше
0 / 25 грн.
Кредит довіри
0 грн.
Добровільне заморожування рахунку
10 грн.

* Підключення до мережі — 1 грн. при внесенні авансу в розмірі 200 грн. на Ваш рахунок.

Залишити заявку на підключення зараз

Змінити тариф

×
«Домашній-30»

 

Тарифний план швидкість ціна/міс.
«Домашній-10» 10 Мбіт/с 60 грн.
Вхідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 10 Мбіт/c
Вихідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 10 Мбіт/c
Щомісячний платіж 60 грн.
Кількість каналів інтерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
до 250

Підключення до мережі: багатоквартирний будинок / приватний будинок

1* / 2000 грн.
Зміна тарифного плану: дорожче / дешевше
0 / 25 грн.
Кредит довіри
0 грн.
Добровільне заморожування рахунку
10 грн.

* Підключення до мережі — 1 грн. при внесенні авансу в розмірі 200 грн. на Ваш рахунок.

Залишити заявку на підключення зараз

Змінити тариф

×
«Домашній-50»

 

Тарифний план швидкість ціна/міс.
«Домашній-50» 50 Мбіт/с 200 грн.
Вхідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 50 Мбіт/c
Вихідна швидкість безлімітного доступу в інтернет 50 Мбіт/c
Щомісячний платіж 200 грн.
Кількість каналів інтерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
до 250

Підключення до мережі: багатоквартирний будинок / приватний будинок

1* / 2000 грн.
Зміна тарифного плану: дорожче / дешевше
0 / 25 грн.
Кредит довіри
0 грн.
Добровільне заморожування рахунку
10 грн.

* Підключення до мережі — 1 грн. при внесенні авансу в розмірі 200 грн. на Ваш рахунок.

Залишити заявку на підключення зараз

Змінити тариф

×
«Домашній-100»

 

Тарифний план швидкість ціна/міс.
«Домашній-100» 100 Мбіт/с 300 грн.
Вхідна швидкість безлімітного доступу в інтернет до 100 Мбіт/c
Вихідна швидкість безлімітного доступу в інтернет до 100 Мбіт/c
Щомісячний платіж 300 грн.
Кількість каналів інтерактивного ТВ MEGOGO, OLLTV
до 250

Підключення до мережі: багатоквартирний будинок / приватний будинок

1* / 2000 грн.
Зміна тарифного плану: дорожче / дешевше
0 / 25 грн.
Кредит довіри
0 грн.
Добровільне заморожування рахунку
10 грн.

* Підключення до мережі — 1 грн. при внесенні авансу в розмірі 200 грн. на Ваш рахунок.

Залишити заявку на підключення зараз

Змінити тариф

×

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: